Podmínky ochrany osobních údajů

I. KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Gardners – zahradní architektura s.r.o., IČ 02592495, se sídlem Tomanova 1365/36, Břevnov, 169 00 Praha (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Svobodova 11, email: sales@gardners.cz, telefon: 722 530 500
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které nám sama poskytne; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom tuto třetí osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro kompletaci poptávky.
 3. Automaticky zpracovávanými údaji jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému apod. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, například které stránky jsou vám zobrazeny, na jaké odkazy kliknete. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, tedy nepřiřazené konkrétní osobě. Cookies také zpracováváme automaticky.

III. PROČ A ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE ÚDAJE?

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší poptávky; při vyplnění poptávkového fomruláře jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení vaší žádosti (jméno a adresa, kontakt).
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA ZPRACOVANÉ ÚDAJE?

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. PODMÍNKY ZAPEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy apod. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.12.2022